De dag van: Rolstoel vernietiging – Straling ‘ongeluk’ – Robot Politie – Smartmeters verbod – Levensverwachting daalt in het VK.

Hartverscheurende’ scène in Boston waar politie rolstoelen van daklozen vernietigt

Russische onderzoeksfaciliteit gaf stilletjes 100 keer meer straling af dan de ramp in Fukushima … en bijna niemand meldde het.

Kunstmatige (A.I) “RoboCops” blijven verschijnen in de VS om Biometrische gegevens te verzamelen om ‘zwarte lijsten’ te maken.

Franse rechtbank beslist tegen slimme meters voor nutsbedrijven omdat ze mensen ziek maken

Levensverwachting daalt in het Verenigd Koninkrijk

https://gedachtenvoer.nl/2019/08/08/de-dag-van-rolstoel-vernietiging-straling-ongeluk-robot-politie-smartmeters-verbod-levensverwachting-daalt-in-het-vk/

GenX van Chemours wel degelijk een gevaarlijke stof voor onze gezondheid

GenX aangewezen als zeer zorgwekkende stof

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) verwelkomt het besluit van het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) om de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek het predikaat van ‘zeer zorgwekkende stof’ (ZZS) te geven. Dit besluit is genomen op voordracht van Nederland. Naar verwachting zal ECHA het formele besluit in juli publiceren.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat hier om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu. Ook verspreiden de stoffen zich snel en makkelijk en kunnen opgeloste hoeveelheden heel moeilijk verwijderd worden, wat een probleem kan geven bij drinkwaterbereiding. Dat de stoffen nu deze status krijgen is goed nieuws. Voor ZZS gelden zeer scherpe eisen bij vergunningverlening. Bedrijven die met deze stoffen werken moeten alles uit de kast halen om emissies naar de lucht of lozingen naar water te voorkomen.”

Het is de eerste keer dat ECHA een stof aanwijst als ZZS vanwege de risico’s die ontstaan door de niet-afbreekbaarheid en snelle verspreiding in het milieu. Op de ZZS lijst van ECHA staan nu 199 stoffen. Het Nederlandse voorstel is opgesteld door het RIVM, in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en was in maart dit jaar ingediend bij ECHA. Naast het voorstel om de GenX-stoffen op de lijst te plaatsen werken het ministerie van IenW, RIVM, de Duitse overheid en ECHA ook samen om meer zicht te krijgen op andere mogelijk risicovolle eigenschappen van de stoffen.

Gifstapeling: Waarom chemische veiligheidsstudies niet kunnen worden vertrouwd

Eén studie beoordeelde een doorzoekbare database van additieven die zijn toegestaan in menselijk voedsel en die door de FDA openbaar beschikbaar zijn gemaakt met verwijzingen naar toxicologische onderzoeken. De onderzoekers ontdekten dat 80% van de additieven niet over de informatie beschikten die nodig was om de veiligheid van de consument in te schatten en 93% over reproductie- of ontwikkeling toxicologie gegevens.

https://gedachtenvoer.nl/2019/06/03/gifstapeling-waarom-chemische-veiligheidsstudies-niet-kunnen-worden-vertrouwd/

Overheidscampagne Waarzitwatin schiet tekort in bescherming consument

WECF is kritisch op het deze week gelanceerde platform ‘Waarzitwatin’, een overheidswebsite over chemische stoffen in consumentenproducten. Het vrouwen- en milieunetwerk verwelkomt transparantie en consumenteninformatie over chemicaliën, maar ziet deze nieuwe website vooral als een poging om consumenten gerust te stellen, terwijl er wel degelijk reden tot zorg is.

De website suggereert dat de Nederlandse en Europese wetgeving de consument optimaal beschermt. Helaas is dit niet het geval. De Nederlandse consument moet zich wel degelijk zorgen maken over gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld speelgoed of tampons. Zo concludeert het European Environmental Bureau (EEB) deze week uit eigen onderzoek dat bestaande Nederlandse wetgeving niet wordt gehandhaafd[i]. En ook ANSES, de Franse tegenhanger van het RIVM, beval fabrikanten vorig jaar nog om kankerverwekkende en hormoonverstorende stoffen in maandverband of tampons te elimineren of te minimaliseren[ii]

Sascha Gabizon, Directeur WECF International: “Nederlandse wetgeving loopt jaren achter op de laatste wetenschappelijke inzichten en moet worden aangescherpt. Recente onderzoeken tonen aan [iii]dat ook op onze markt geìmporteerde producten zoals speelgoed te vinden zijn die schadelijke stoffen bevatten die volgens Europese wetgeving verboden zijn. Transparantie hierover zou ook onderdeel moeten zijn van de adviezen op ‘Waarzitwatin’. Dat dit wel kan bewees de Belgische overheid vorige week. De Hoge Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de Belgische overheid, publiceerde een lange lijst met 28 concrete aanbevelingen waarmee de bevolking zelf het contact met schadelijke stoffen kan beperken. Ook andere Europese landen zoals Zweden, Denemarken en Frankrijk zorgen voor strengere wetgeving en meer voorlichting. Nederland zou hier een voorbeeld aan kunnen nemen.”[iv]

Positief is de erkenning door de overheid en RIVM dat er een grote informatiebehoefte leeft bij de Nederlandse bevolking. Helaas is ‘Waarzitwatin’ te terughoudend met echte risico-informatie, en geeft zelfs onvolledige informatie, bijvoorbeeld over het risico voor kinderen van pyrethoiden (giftig voor insecten), die op de site als ‘veilig’ worden beschouwd, zonder te vermelden dat er voor jonge gezinnen speciale aanwijzingen voor gebruik nodig zijn.

WECF mist een echt onafhankelijk consumentendesk waar consumenten met vragen naar toe zouden kunnen gaan. WECF startte tien jaar geleden zelf met een internetportaal www.eenveilignest.nl waarin vragen werden beantwoord over stoffen en productgroepen door een vast team van wetenschappers en toxicologen.

Sascha Gabizon: “We adviseren de overheid om dit soort diensten vooral te delegeren naar onafhankelijke organisaties. Als WECF kunnen we de Nederlandse consument alleen maar aanraden om wel degelijk verder te kijken dan deze nieuwe, en helaas zeer onvolledige site”

Meer informatie:

Website van de Vlaamse Gezinsbond: https://www.goedgezind.be/hormoonverstoorders/
Deense overheidsbrochure (Engels): https://eng.mst.dk/media/mst/69080/Expecting%20a%20baby.pdf
WECF Consumentenbrochures Een Veilig Nest: http://www.eenveilignest.nl/publicaties/
EDCfree website: https://www.edc-free-europe.org/pages/nl
WECF film voor zwangere vrouwen: https://www.youtube.com/watch?v=Aijg9sGOOHA

WECF is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met van oorsprong een historische focus op West en Oost- Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. WECF biedt een internationaal platform voor betrokken mannen en vrouwen die zich in willen zetten voor een gezonde, duurzame wereld met gendergelijkheid als uitgangspunt.

www.wecf.nl
www.wecf.org

Landen besluiten tot een wereldwijd verbod van PFOA

Regeringen waarschuwen ook tegen het gebruik van fluorhoudende alternatieven in brandblusschuim en willen een strikte handhaving van het PFOS-verbodsbepalingen

Regeringen hebben op de 9de ‘Conference of the Parties (COP9)’ van het Verdrag van Stockholm ingestemd met een algeheel verbod op PFOA. PFOA een chemische stof die niet wordt afgebroken met negatieve effecten voor de volksgezondheid. Het gebruik van PFOA en andere gefluoreerde organische verbindingen (PFAS) komt veel voor industriële en huishoudelijke toepassingen. Gefluoreerd brandblusschuim is een belangrijke bron van waterverontreiniging met giftige chemicaliën. PFOA dringt zelfs door in moedermelk [5] en wordt in verband gebracht met kanker, hormoonontregeling en schade aan het ongeboren kind.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/pfoa_verbod.html

Gezondheidsrisico’s mengsels synthetische stoffen worden onderschat

We worden dagelijks blootgesteld aan een groot aantal door de mens gemaakte chemicaliën. Dit creëert combinaties van chemische mengsels waaraan wij worden blootgesteld. Huidige risicobeoordelingen en managementpraktijken concentreren zich echter vooral op de blootstelling aan de eenvoudige stoffen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vooral endocriene verstorende chemicaliën (EDC’s), tijdens de foetale periode is bijzonder zorgwekkend aangezien dit kan leiden tot onomkeerbare veranderingen in de ontwikkeling van organen en weefsels en verhoogde vatbaarheid voor ziekten later in het leven.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/toxines_mengsels.html