Luchtvervuiling kan longziekten evenveel versnellen als een pakje sigaretten per dag

Luchtvervuiling, met name de luchtvervuiling door ozon die toeneemt met de klimaatverandering, versnelt de progressie van longemfyseem, volgens een nieuwe studie onder leiding van de Universiteit van Washington, Columbia University en de Universiteit van Buffalo. Hoewel eerdere studies een duidelijk verband hebben aangetoond tussen luchtverontreinigende stoffen en sommige hart- en longziekten, toont het nieuwe onderzoek dat vandaag (13 augustus) in JAMA is gepubliceerd, een verband aan tussen langdurige blootstelling aan alle belangrijke luchtverontreinigende stoffen – met name ozon – met een toename van emfyseem op longscans.

Link

Het regent plastic

Atmosferische natte depositie monsters werden verzameld met behulp van de National Atmospheric Deposition Program / National Trends Network (NADP / NTN) op acht locaties in de Colorado Front Range. Kunststoffen werden geïdentificeerd in meer dan 90 procent van de monsters. De plastic materialen waren meestal vezels die alleen zichtbaar waren met vergroting, ongeveer 20-40 keer (X). Plastic deeltjes zoals kralen en scherven werden ook waargenomen met vergroting. Meer plastic vezels werden waargenomen in monsters van stedelijke locaties dan van afgelegen, bergachtige sites. Echter, frequente observatie van plastic vezels in wasmonsters van de afgelegen locatie CO98 bij Loch Vale in Rocky Mountain National Park (hoogte 3.159 meter) suggereert dat natte depositie van plastic alom tegenwoordig is en niet alleen een stedelijke conditie is.

Link

De sleutel tot het einde van onze afhankelijkheid van kunstmest

De oude geschiedenis van moderne gewassen onthult een verrassend verhaal over hun evolutionaire relatie met schimmels en bacteriën. Het ontrafelen van dat verhaal kan de sleutel zijn tot het einde van onze afhankelijkheid van kunstmest.

De introductie van stikstofhoudende kunstmest in het begin van de 20e eeuw zorgde voor een revolutie in de landbouw waardoor de opbrengsten van graan zoals maïs met ongeveer 200 procent toenamen zodat de toenemende wereldbevolking — tot ongeveer 7,7 miljard mensen — gevoed kon worden.

Maar kunstmest brengt een aanzienlijke milieubelasting en grote economische kosten met zich mee. Veel van de stikstof die op boerderijen wordt toegepast, komt nooit in gewassen terecht, maar spoelt weg in de grond. Een gedeelte van deze onopgenomen

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/kunstmest.html

Minister Schouten steunt liever de chemische industrie dan de bijen

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen landbouwminister Carola Schouten. De minister en haar voorgangers hebben zich in Europese achterkamers jarenlang actief ingezet voor aanzienlijke afzwakking van een nieuw toetsingsmodel van landbouwgif, het zogenaamde bijenrichtsnoer, dat de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor bijen en hommels veel beter in kaart brengt.

De minister en haar voorgangers handelden daarmee volledig in strijd met aangenomen moties van de Tweede Kamer. Sinds begin 2013 vraagt de meerderheid van de Tweede Kamer, via aangenomen moties van de Partij voor de Dieren, het kabinet om schadelijke pesticiden voor bijen van de markt te halen en zich in Brussel hard te maken voor een verbod op deze middelen. De regering beloofde zich daarvoor in te zetten, maar deed achter de schermen het tegenovergestelde.

“De Kamer werd met Ruttiaanse termen in de waan gelaten dat het kabinet zich inzette voor een goede bescherming van bijen en hommels, terwijl nu blijkt dat Nederlandse landbouwministers niet de bijen, maar de chemische industrie heeft gesteund”, stelt PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand.

Op 24 januari 2013 nam de Tweede Kamer met een grote meerderheid van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP en 50plus een motie van de Partij voor de Dieren aan die het kabinet opriep zich in te zetten voor een Europese stop op alle toepassingen van neonicotinoiden en fipronil, tenzij onomstotelijk bewezen is dat zij geen schadelijk effect hebben op de gezondheid van bijen. Hierna nam de Kamer nog zo’n vijf moties van de Partij voor de Dieren aan, met als doel schadelijke stoffen als neonicotinoiden, glyfosaat en fipronil, zowel nationaal als in Europa aan banden te leggen.

De moties voor een nationaal verbod werden niet uitgevoerd, maar de Kamer werd gerustgesteld met de toezegging dat Nederland zich in Europa zou inzetten voor een Europees verbod op deze middelen en voor een toelatingsproces dat zorgt voor goede bescherming van bijen en hommels. Staatssecretaris Dijksma beloofde in 2015 dat zij alle mogelijkheden hiervoor zou benutten. Staatssecretaris Van Dam zei in 2017 dat hij geen uitstel wilde van de besluitvorming.

Uitholling van ‘BeeGuidance’
Eind 2018 kreeg de Partij voor de Dieren uitgelekte notulen in handen van het Europese overleg over het bijenrichtsnoer, waaruit bleek dat Nederland zich juist verzette tegen het bijenrichtsnoer, ook wel BeeGuidance. Op vragen hierover gaf minister Schouten onduidelijke, onjuiste en onvolledige informatie. Pas nadat journalistiek platform Follow the Money in april onthulde dat Nederland het bijenrichtsnoer probeerde uit te hollen, kwam de waarheid op tafel en stuurde de minister -op aandringen van de Partij voor de Dieren- een feitenrelaas naar de Kamer.
De stukken die naar buiten kwamen waren ontluisterend. Terwijl de Kamer steeds is verteld het kabinet zich inzette voor het nieuwe, strengere richtsnoer voor de bescherming van bijen en hommels, drong het ministerie van LNV in Brussel aan op het schrappen van veldstudies, het verlagen van drempelwaarden en het vervangen van wetenschappelijke methoden door een rekenmodel dat door de chemische industrie is ontwikkeld en wordt bepleit.

Nu was uitgekomen dat Nederland zich verzette tegen het bijenrichtsnoer, diende Esther Ouwehand een motie in die de regering opriep haar verzet te staken, en te pleiten voor invoering van het bijenrichtsnoer als geheel – dus zonder de uithollingen waar Nederland eerder voor had gepleit. Die motie werd met ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. “Geheel in lijn met de positie die de Kamer al jaren inneemt en die voor het kabinet leidend had moeten zijn: de huidige beoordeling van landbouwgif laat veel te veel risico’s toe voor bijen en hommels, en gevaarlijke pesticiden zoals thiacloprid moeten van de markt”, aldus Ouwehand.

Met de aangenomen motie moet Nederland zich dus alsnog gaan inzetten voor het bijenrichtsnoer. Maar daarmee is de kous niet af. “Al die jaren heeft het kabinet geprobeerd strengere toetsing van landbouwgif tegen te houden, met alle gevolgen voor bijen, hommels en de rest van het ecosysteem van dien. Dat was regelrecht in strijd met Kameruitspraken, wat al een doodzonde zou moeten zijn voor een bewindspersoon. Maar daarbij is de Kamer ook nog onjuist en onvolledig geïnformeerd”, licht Ouwehand verder toe. “De minister van LNV bleef echter volhouden dat er niets onoorbaars is gebeurd. Dat betekent dat de Kamer haar er niet op kan vertrouwen dat ze de Kamer in het vervolg wel goed zal informeren, en dat is in strijd met de Grondwet.”

Gefilterde dieseluitstoot waaruit het #fijnstof is verwijderd kan door allergie veroorzaakte longstoornissen verergeren

Luchtvervuiling door dieselmotoren waaruit de kleine deeltjes zijn verwijderd kan allergie-geïnduceerde longstoornissen sterker verergeren dan ongefilterde dieseluitstoot. Dit concludeert een recente studie dieonline is gepubliceerd in de American Journal of Respiratory and Critical Care van de American Thoracic Society [2]

Dit verrassende resultaat kan te wijten zijn aan het feit dat sommige technologieën voor de verwijdering van fijnstof – ook de techniek die de onderzoekers gebruikten – de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de uitstoot vergroot. Van NO2 is aangetoond dat het de longfunctie vermindert en mogelijk – bij kinderen – een oorzaak is van astma. NO2 is onderworpen is aan nationale (Amerikaanse) luchtkwaliteitsnormen.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/diesel_longen.html

Fijnstof afkomstig van vliegtuigturbinemotoren tast onze luchtwegen aan

In een uniek, innovatief experiment hebben onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Bern het effect onderzocht van fijnstof afkomstig van vliegtuigturbinemotoren op menselijke longcellen. De cellen reageerden het sterkst op deeltjes die vrijkwamen tijdens het stationair draaien. Er werd ook aangetoond dat het cytotoxische effect tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met dat van fijnstofdeeltjes afkomstig van benzine- en dieselmotoren.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven wereldwijd zeven miljoen mensen aan luchtverontreiniging. De laatste 20 jaar lang hebben veel studies aangetoond dat fijnstof in de lucht de menselijke gezondheid negatief beïnvloedt.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/fijnstof_vliegtuigen.html

3M verborg de gevaren van toxische chemicaliën tientallen jaren (99% besmet)

“Het is een absolute verontwaardiging dat ze, in naam van de winst, al tientallen jaren deze informatie onderdrukten en ze bleven deze chemicaliën in ongelooflijke hoeveelheden in de natuurlijke omgeving pompen. En het verschrikkelijke resultaat hiervan is dat sommige gemeenschappen, zoals Perkament, er de dupe van moesten worden. “

“3M had echt, echt voldoende aandacht om te weten dat, deze dingen niet verdwijnen, ze opbouwen en opbouwen en opbouwen, zowel in de omgeving als in het lichaam, en twee, dat ze echt schadelijke effecten veroorzaken, “heeft Coulson toegevoegd.

https://gedachtenvoer.nl/2019/05/15/3m-verborg-de-gevaren-van-toxische-chemicalien-tientallen-jaren/

Luchtverontreiniging risico voor kinderen die kanker hebben overleefd

Volgens een studie uitgevoerd door onderzoekers van het Huntsman Cancer Institute (HCI) aan de Universiteit van Utah (U van U) en gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health. verhoogt slechte luchtkwaliteit het risico aanzienlijk op ziekenhuisopnames voor respiratoire problemen bij kinderen die kanker hebben overleefd.

https://www.leefbewust.com/2019/nieuws/luchtvervuiling_kids_kanker.html

Het “Klimaat Bedreiging” programma van Rockefeller is in gevaar

De Rockefeller Foundation staat op het punt het ‘100 resilient cities’- (Weerbare steden) klimaat aanpassingsinitiatief te ontbinden, aldus Bloomberg. Het initiatief was het grootste privaat gefinancierde klimaat adaptatie programma in de Verenigde Staten.

Gestart in 2013, was het programma bedoeld om steden als Boston, Miami en New York voor te bereiden op ‘bedreigingen in verband met klimaatverandering’. Rockefeller is van plan om de kantoren van de organisatie te sluiten en haar personeel van ongeveer 100 personen te ontslaan deze zomer. De beweging valt samen met een terugval in het werk van klimaatverandering door de Trump-administratie, die heeft geprobeerd een aantal beleidsmaatregelen om middelen voor de voorbereiding op het broeikaseffect voor te bereiden, ongedaan te maken.

http://gedachtenvoer.nl/het-klimaat-bedreiging-programma-van-rockefeller-is-in-gevaar/